2000:13 Utvärdering av omgivningskontrollprogrammet vid kärnkraftverken och Studsvik

De kärntekniska anläggningarna utför årligen omgivningskontroll i närområdet enligt ett program utarbetat av SSI. En mer omfattande utvärdering av programmet har genomförts baserat på närmare 20 års erfarenheter och mätdata. Resultaten visar att i den terrestra miljön detekteras de högsta halterna och det största antalet radionuklider i mossa. Motsvarande provslag för den akvatiska miljön är påväxtprover. Korrelationen mellan utsläpp av 60Co och halter i på växtprov är dock, med undantag för Studsvik, svag eller obefintlig.

Av övriga provslag visar blåstång generellt högsta halterna och största antalet detekterade radionuklider. Detektionsfrekvensen för 110mAg är dock högst i snäcka och för 152Eu i Östersjömussla. Ligger provtagningslokalen nära utsläppspunkten kan en korrelation mellan halter av 60Co i utsläppet och i blåstång påvisas. Med utgångspunkt från syftet med omgivningskontrollprogrammet och resultaten av utvärderingen sammanfattas några synpunkter och förslag till ändringar i projektet.