2000:22 Isotopkommittérapporter 1999

I sammanställningen redovisas under 1999 utförda in vivo - undersökningar och terapier där radioaktiva nuklider i form av öppna strålkällor har använts. För varje undersökning anges använd nuklid, kemisk form, administrationssätt, antal sjukhus, totala antalet undersökningar, använd medelaktivitet, intervallet inom vilket de olika sjukhusens medelaktivitet ligger samt maximal använd aktivitet vid någon enskild undersökning.

Vissa undersökningar kan återfinnas på flera ställen (t.ex. gallvägsfunktion och gallvägsscintigrafi) p.g.a. olika rapporteringsrutiner och blandning av gamla och nya klassifikationer. En viss försiktighet tillrådes alltså vid tolkning av data.
Aktiviteten är både för terapier och undersökningar angiven i megabequerel (MBq).

Av sammanställningen framgår att det under 1999 har utförts 109 000 undersökningar och 2900 terapier. Isotopkommittéerna vid två sjukhus har ej redovisat sin statistik.

Barn sammanställs separat, dock ej med administrerad medelaktivitet