2001:08 Föreskrifter om skydd av människors hälsa och miljön vid utsläpp av radioaktiva ämnen från vissa kärntekniska anläggningar –bakgrund och kommentarer.

SSI har genomfört en grundläggande revision av bestämmelserna om utsläppsbegränsning från svenska kärnkraftverk och övriga kärntekniska anläggningar i Sverige. I denna rapport redovisar SSI bakgrunden till bedömningen varför en grundläggande revision ansågs motiverad samt anger ambitionerna för denna revision. Dessutom redovisas de nya föreskrifterna med åtföljande kommentarer.