2001:09 Exponering för radiofrekventa fält och mobiltelefoni

I denna rapport ges en översikt över allmänhetens exponering för radiofrekventa fält, med tonvikt på den exponering som härrör från mobiltelefonisystem. Mätningar av exponeringen för radiofrekventa fält mellan 30 och 2000 MHz genomfördes på 31 platser i Sverige; storstad, mindre stad och landsbygd.

Exponeringsnivåerna varierade starkt mellan dessa olika platser, med högsta värden i storstad utomhus och i närheten av radio/TV-master. Som mest uppgick de uppmätta värdena till 3 mW/m2, d.v.s. under en tusendel av de rekommendationer som utarbetats av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) och som antagits av EU. Dominerande bidrag till denna exponering kom från basstationer för mobiltelefoni och från TV-sändningar. Exponeringen vid egen användning av mobiltelefoner kan i vissa situationer uppgå till värden som ligger under men i närheten av ICNIRP´s rekommendationer. Den reella exponeringen är dock ofta betydligt lägre på grund av olika faktorer som telefondesign och hur man håller telefonen.

Statistik från Stockholmsområdet indikerar att olika former av nedreglering av mobiltelefoners uteffekt i medelvärde kan reducera exponeringen med ca 4/5. Trådlösa telefoner och annan mobilutrustning som PC modem eller Bluetooth ger generellt lägre exponeringsnivåer.