2001:15 Radioaktivt avfall från icke tillståndsbunden verksamhet (RAKET) – identifiering av aktuellt avfall, samman-ställning av relevanta regler och principer, förslag på system för omhändertagande

Idag saknas riktlinjer för hantering av radioaktivt avfall från icke tillståndsbunden verksamhet i Sverige. Resultat och information i bl.a. denna rapport kommer att ligga till grund för beslut om vidare arbete inom SSI med föreskrifter eller andra riktlinjer om hur aktuellt avfall bör hanteras eller slutförvaras.

I rapporten presenteras en inventering av radioaktivt avfall från icke tillståndsbunden verksamhet. I rapporten sammanfattas även befintliga regler och principer som tillämpas i Sverige – och internationellt – för hantering av radioaktivt och farligt avfall samt annat icke radioaktivt material. Baserat på genomgången av reglerna och principerna föreslås ett system för omhändertagande av radioaktivt material från icke tillståndsbunden verksamhet.

En modell redovisas, för uppskattning av stråldos till följd av utlakning av radionuklider från olika deponier. Modellen appliceras på några avfallstyper, bl.a. torvaska, blåbetong och lågaktivt avfall från en kärnteknisk anläggning.