2002:05 Patientdoser från röntgen-undersökningar i Sverige – uppföljning av åtgärder

Våren 1999 uppmanade SSI alla tillståndshavare att lämna in uppgifter om patientdoser m.m. för ett antal specificerade undersökningar. Syftet var dels att få underlag för den planerade författningen om diagnostiska referensnivåer (DRN), dels att få en överblick över hur läget var i landet. Tillståndshavare som rapporterade dosvärden som översteg (provisoriska) DRN uppmanades att utreda och vidta åtgärder för dosminskning. I denna rapport redovisas det som åstadkommits.Dosminskningarna var stora: i medeltal mellan 35 och 60 % för de olika under-sökningarna. En stor del av åtgärderna var enkla och billiga, som ökning av strålkvalitet, förbättrad arbetsmetodik (inbländning, användning av kompression, minskat antal bilder och genomlysningstid) och optimering av framkallningsbetingelser. Detta visar att de planerade föreskrifterna om diagnostiska referensnivåer har goda möjligheter att lyckas med en stor sänkning av patientdoserna i Sverige.