2003:05 Radiofarmakaterapier i Sverige – kartläggning över metoder

En kartläggning har gjorts för att se hur metoder för radiofarmakabehandling skiljer sig åt mellan olika sjukhus i landet. Samtidigt ger den en sammanställning över hur sjukhus efterlever några av Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, föreskrifter vad gäller radiofarmakaterapier. Information efterfrågades för de vanligaste behandlingarna: 131I för tyreotoxikos, 131I för tyreoideacancer, 32P för policytemi vera, 89Sr respektive 153Sm för palliativa behandlingar.

Det finns variationer mellan sjukhusen i hur radiofarmakabehandlingarna går till och hur terapiaktiviteten bestäms. Vid några sjukhus strider rutiner i behandlingsmetoderna mot SSI:s föreskrifter. Områden där brister kan konstateras gäller individuell dosplanering, kontrollmätning av terapiaktivitet och skriftlig information till patienter.