2003:07 Mätning av naturlig radioaktivitet i dricksvatten. Test av mätmetoder och resultat av en pilotundersökning

I EU:s dricksvattendirektiv, 98/83/EC finns ett referensvärde för Total Indikativ Dos, TID, på 0,1 millisievert per år. En första indikation på att TID kan vara för hög är att den totala alfaaktiviteten (förutom radon) överstiger 0,1 Bq/l eller att den totala betaaktiviteten överstiger 1 Bq/l. Syftet med undersökningen har varit dels att testa de mätmetoder som krävs för att verifiera att referensvärdet för TID är uppfyllt, dels att genom mätning av ett antal prover från grundvattenverk och privata brunnar få en indikation på vilka nivåer på TID som konsumtion av dricksvatten i Sverige kan ge. Resultaten av studien visar att den använda mätmetoden är tillräcklig i de flesta fallen och att fåtal vattenverk troligen måste vidta åtgärder för att uppfylla referensvärdet för TID.