2003:09 Årlig kontroll av diagnostisk röntgenutrustning för medicinskt bruk – en utredning av kontrollverksamheten

Årliga kontroller av diagnostisk röntgenutrustning görs på sjukhus runt om i landet. Minsta omfattning av kontrollerna bestäms av SSI:s föreskrift, SSI FS 2000:2. Strålskyddskontroller har föreskrivits i över 20 år och mätmetoder och mätprogrammens utformning har bestämts lokalt ute på sjukhusen.

Röntgenutrustningen har under denna tid förändrats och den tekniska utvecklingen har varit påtaglig. En röntgenutrustning är idag en avancerad medicinteknisk apparat. Kontrollmöjligheterna och meningsfullheten med att kontrollera vissa parametrar kan därför förändrats med åren.

Syftet med denna utredning har varit att ta reda på hur kontrollerna görs idag, med avseende på omfattning och att undersöka vilka indikatorer som används för avvikelser som kan tolereras. Samt att studera vilka parametrar som avviker och hur frekvent detta inträffar. Underlag för utredningen har varit mätprotokoll insamlade från 25 sjukhus.

Omfattningen av kontrollerna varierar högst avsevärt mellan sjukhusen. Att bestämma åtgärdsnivåer för vissa parametrar är svårt och vissa kontroller är konstanskontroller som bygger på att uppföljning måste göras flera år tillbaka i tiden. Åtgärderna kan också anpassas till de undersökningar som utförs i undersökningsrummet. En förutsättning för förändringar är att avvikelsefrekvensen tas fram och analyseras i större utsträckning än idag.