2005:06 Percutan coronar intervention PCI - en strålskyddsutredning av verksamheten på landets sjukhus.

Statens strålskyddsinstitut (SSI) har kartlagt hur strålskyddsarbetet bedrivs på de kliniker som gör Percutan coronar intervention (PCI). Ett frågeformulär skickades till de landsting och vårdföretag som bedriver sådan verksamhet. SSI skickade även ut frågeformulär till alla läkare som de senaste 4 åren tagit ut specialistexamen i områdena medicinsk radiologi och kardiologi.

Utredningen visar på att de fl esta sjukhus behöver se över och förändra sin verksamhet för att följa SSI:s föreskrifter. SSI kan t.ex. konstatera att många inte har en dokumenterad metodbeskrivning som beskriver behandlingens utförande och de åtgärder som ska vidtas för att minimera stråldosen till patienterna. SSI kan av svaren både från sjukhus och enskilda läkare utläsa att rutinerna för att mäta personalstråldoser måste förbättras. SSI kan vidare fastslå att många sjukhus måste fastställa rutiner för att registrera och följa upp genomlysningstider. De läkare som utför PCI måste få en personlig återkoppling så att behandlingsmetoderna kan optimeras och sjukhusen kan identifi era utbildningsbehov.

Dessa brister tyder på att tillståndshavaren har vaga strålskyddsorganisationer
och att personer i ledande ställning inte följer upp strålskyddsverksamheten. SSI ser ett behov av att landsting och vårdföretag utvärderar sina rutiner och höjer kvaliteten på strålskyddsarbetet.