2005:14 Mätningar av naturlig radioaktivitet i och från filter vid några vattenverk

Stora vattenverk använder oftast ytvatten vilkas innehåll av naturligt förekommande radioaktiva ämnen är så låga att användningen av vattnet vare sig medför någon stråldos eller avfallsproblem.

I grundvatten är halterna av radioaktiva ämnen betydligt högre än i ytvatten och ofta så höga att åtgärder fordras för att rena vattnet. I vissa fall behövs ett särskilt omhändertagande av fi lter och fi ltermassor på grund av utfällning i dem av naturligt radioaktiva ämnen.

Stråldosen till personal som arbetar i grundvattenverk är oftast låg då personalen vanligen arbetar korta tider inne på vattenverken. Vid den undersökning vars resultat presenteras i föreliggande rapport fann vi inte några problem med radioaktivitet i anläggningarna, inte heller några problem med omhändertagande av filter och avfall.

Rapporten ger dessutom en övergripande information om problemställningar med anrikning av naturligt radioaktiva ämnen i vattenfi lter.