2005:18 Kartläggning av kvalitetssäkringsrutiner för DAP-mätare i svensk sjukvård

SSI har undersökt hur DAP-mätare kvalitetssäkras på svenska sjukhus. DAP-mätare används vid mätningar av patienstråldoser vid röntgenundersökningar och det är viktigt att mätresultaten är tillförlitliga och att mätresultat från olika sjukhus kan jämföras. En förutsättning för detta är att rutiner för kalibrering och konstanskontroll finns och fungerar. Syftet med rapporten är att redovisa den information SSI fått om de rutiner som används, samt att ge exempel på kvalitetshöjande åtgärder som sjukvården kan vidta. Information om rutiner inhämtades från sjukhusen genom ett frågeformulär som sändes ut till 31 sjukfysiker runt om i landet, varav 21 svarade. Av denna information kan man dra följande slutsatser:

  • användarna utför kalibreringar och konstanskontroller på olika sätt, vissa har utvecklat rutiner för kalibrering och konstanskontroll andra inte. Förutsättningarna för att bestämma osäkerheter vid mätningar av patientstråldoser är därför mycket olika.

Några generella råd som kan ges är att alla bör utreda om de har tillräckligt med information om de kalibreringar som utförs på de DAP-mätare de använder, vare sig det är leverantören som utför kalibreringen eller om man kalibrerar själv. Det är också viktigt att ta reda på instrumentens responsskillnader vid de strålfält som man mäter, och vid de strålfält som kalibreringen utförs. Eventuella responsskillnader påve rkar mätosäkerheten och då man gör patientmätningar måste man ta hänsyn till dessa skillnader. Alla bör också kontrollera att konstanskontrollgörs i lämplig omfattning.