2007:08 Solvanor i Sverige 2006

Exponering för ultraviolett (UV) strålning är starkt sammankopplad med risk för hudcancer. Exponeringen är i sin tur starkt beroende av individens beteende i situationer som erbjuder stark UV-strålning.

Exponeringen beräknas genom en årlig enkätundersökning och en exponeringsmodell som utgår ifrån hur lång tid man vistas utomhus, vilka solskydd som används samt solariebruk.

Enkätundersökningen, som skickas till 2000 personer mellan 18 och 74 år, ger även andra uppgifter, bl. a. om brännskador, attityder till solande och kunskap om UV-strålning och hudcancer. Resultaten från 2005 och 2006 visar bl. a. att 80 procent av de svarande hade solat i Sverige, 40 procent hade solat utomlands, 15 procent hade solat i solarium och drygt hälften hade bränt sig i solen under det senaste året. Enbart 37 procent av de som svarade på enkäten använde alltid eller oftast rekommenderade sätt att skydda sig från solen (dvs. kläder och skug-ga som solskydd och undvika solen mitt på dagen) och detta trots att i stort sett alla (99 procent) kände till att solning kan orsaka hudcancer