2007:11 SSI:s granskning av SKB:s storregionala grundvattenmodellering för östra Småland (SKB Rapport 06-64)

Denna rapport redovisar SSI:s granskning av Svensk Kärnbränslehantering ABs (SKB) fördjupade analys av storregionala strömningsförhållanden i östra Småland (SKB Rapport 06-64). Som stöd för granskningen har SSI anlitat två externa experter, Anders Wörman vid KTH i Stockholm och Clifford Voss från USGS i USA, vars rapporter redovisas som bilagor.

Granskningen har genomförts inom det samråd som SKB enligt ett regeringsbeslut håller med SSI och Statens kärnkraftinspektion (SKI) om platsundersökningarna för ett kärnbränsleförvar, vilket innebär att synpunkterna i denna granskning ska ses som ett allmänt råd till SKB. SSI:s bedömning är att SKB:s studie är väl genomförd och att den bidrar till en ökad förståelse för olika faktorer av betydelse för grundvattnets strömningsmönster.

SSI anser dock att utvärderingen av beräkningsresultaten är otillräcklig för att kunna dra entydiga slutsatser om betydelsen av storregional grundvattenströmning som lokaliseringsfaktor för ett slutförvar.

SSI anser därför att SKB bör komplettera sin studie på ett antal punkter och även illustrera vad resultaten innebär för bedömningen av slutförvarets långsiktiga skyddsförmåga. SSI anser även att SKB bör utreda vissa modellosäkerheter som kan ha påverkat beräkningsresultaten. SSI kommer att göra en samlad bedömning av hur SKB beaktat olika lokaliseringsfaktorer i sitt arbete med att finna en lämplig plats för ett slutförvar i samband med granskningen av SKB:s planerade tillståndsansökan 2009.