2007:15 Transparensforum om mobiltelefoni –utbyggnaden av 3:e generationensmobiltelefoni i Sverige

Projektet Transparensforum om mobiltelefoni har haft som syfte att förbättra dialogen i samhället avseende elektromagnetiska fält, med fokus på mobiltelefoniutvecklingen (3G), samt att öka förståelsen för olika aktörers roller. Metoden i projektet har varit RISCOM-modellen för riskkommunikation som bl.a. innebär att alla frågor måste få komma upp till diskussion och granskning. Olika argument måste få föras fram men också bli prövade.

För att åstadkomma detta bildades en referensgrupp med representanter för ett brett urval av aktörer med intresse i utbyggnaden av mobiltelefoni i Sverige såsom statliga myndigheter, två kommuner, tillverkare av mobiltelefoner, nätoperatörer samt grupper som är kritiska till 3G-utbyggnaden. Projektets grundläggande principer bekräftades genom en skriftlig överenskommelse mellan parterna i referensgruppen.

Projektets stomme har varit tre seminarier med följande teman: a) Aktörernas roller vid utbyggnaden av 3G, b) Forskningsläget för riskbedömningen och c) Försiktighetsprincipen och gränsvärden. Den strukturering av frågeställningar som RISCOMmodellen kan bidra med var en styrka i planeringen av seminarierna.

De tre seminarierna rapporteras i appendix till rapporten. Sammanfattningsvis har projektet bidragit till ökade insikter om olika aktörers roller, forskningsfrågorna, samhällets hantering av osäkerhet, samt vad som krävs för att få insyn och transparens i en komplex fråga. En förhoppning är därför att projektet har varit av värde för frågans fortsatta hantering i Sverige.