2008:03 Radiologiska undersökningar i Sverige under 2005

SSI har utifrån data från sjukvården genomfört en utredning angående radiologiska undersökningar i Sverige för 2005. Sammanställning och analys av redovisade data gav följande resultat:

  • antalet rapporterade radiologiska undersökningar är 5,4 miljoner
  • konventionella röntgenundersökningar står för merparten (ca 70 %) av undersökningarna
  • antalet datortomografiundersökningar har ökat 100 % de senaste 10 åren och de står nu för 55 – 60 % av den totala stråldosen från alla undersökningarna
  • på länssjukhusen utförs flest undersökningar, ca en tredjedel av samtliga
  • vissa regionala skillnader kan ses i antal undersökningar och hur undersökningarna fördelas mellan olika modaliteter.