2008:16 Kartläggning av bildkvalitet vid myokardscintigrafi: en nationell studie

Redovisning av SSI forskningsprojekt P1503.5. Syftet med studien var att kartlägga de parametrar som används vid insamling och bearbetning av myokardscintigrafi SPECT i Sverige samt att utreda dessa parametrars påverkan på bildkvalitet och slutlig diagnos av undersökningen. Vidare var målet med studien att utreda behovet av standardisering av insamlings- och bearbetningsprotokoll.

Alla trettio nuklearmedicinska avdelningar i Sverige som utför myokardscintigrafi deltog i studien. Ett thoraxfantom användes för simulering av två patienter. Alla bilder var insamlade och bearbetade med de parametrar som används kliniskt vid respektive sjukhus. En kvantitativ och en kvalitativ bedömning utfördes av insamlad data. Vid varje sjukhus tolkade även den lokala läkaren de två studierna.

Val av insamlings och bearbetningsparametrar skiljer mycket i Sverige vilket resulterar i stor skillnad i bildkvalitet som bedöms som godkänd på de flesta sjukhusen. Två sjukhus bedömdes ha bilder som var svåra att ställa diagnos på. Majoriteten av de lokala läkarna har rapporterat i stort sett fullgoda diagnoser. En tredjedel har detekterat falskt positiva defekter.

Alla steg i kedjan från insamling till utvärdering måste fungera optimalt. Avgörande steg i kedjan är val av brusreducerande filter, orientering av hjärtat inför bedömning samt läkarens tolkning. Vid val av insamlings- och bearbetningsparametrar bör EANM:s rekommendationer följas. Vi rekommenderar även att avdelningarna lägger tid och resurser för att tillse att all personal som är inblandade i något utvärderingssteg skall ha tillräcklig utbildning och kompetens som krävs för uppgiften.