2009:23 Kartläggning av fast avfall innehållande radioaktiva ämnen från icke kärntekniska verksamheter: sammanställning av tidigare rapporter

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell plan för allt radioaktivt avfall, som ska redovisas för regeringen senast 30 juni 2009. Den föreliggande rapporten har beställts av SSM i syfte att användas som bakgrundsmaterial till uppdraget och ger en samlad bild av de tidigare kartläggningar och sammanställningar som dåvarande Statens strålskyddsinstitut gjort av radioaktivt avfall från icke kärntekniska verksamheter.