2009:37 Forsmarks kärnkraftverk och Nationell radiologisk omgivningskontroll. Europeiska kommissionens kontroll enligt artikel 35

En kontrollgrupp från Europeiska kommissionen besökte den 9–12 februari 2009 Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, Försvarets forskningsinstitut, FOI och Forsmarks kärnkraftverk, för att utföra en granskning enligt artikel 35 i Euratomfördraget.

Den här rapporten är en sammanställning av det underlag som Sverige lämnat till Europeiska kommissionen inför kontrollbesöket, den officiella slutrapporten från kommissionen inklusive deras sammanställning av de viktigaste slutsatserna från kontrollbesöket. Inför kontrollbesöket sammanställde SSM med bidrag från Forsmarks kraftgrupp, FKA en underlagsrapport, se bilaga 3.

Kontrollbesöket genomfördes av fyra inspektörer från Europeiska kommissionen mellan den 9–12 februari 2009. Under besöket kontrollerades bland annat SSM:s laboratorium och FOI:s system för luftfilterstationer, systemet för mätning av strålnivåer i omgivningen (gammastationerna) samt utsläppssystemen vid och omgivningskontrollen runt Forsmarks kärnkraftverk. Inspektörer från Strålsäkerhetsmyndigheten deltog som observatörer under hela besöket.

Europeiska kommissionens slutrapport från kontrollbesöket återfinns som bilaga 2 och en sammanställning av deras viktigaste slutsatser och rekommendationer finns som bilaga 1.

Enligt artikel 35 i Euratom fördraget ska varje medlemsstat inrätta de anläggningar som behövs för fortlöpande kontroll av radioaktivitet i luft, vatten och jord samt för kontroll av att de grundläggande normerna följs. Enligt samma artikel ska den Europeiska kommissionen ha tillträde till dessa anläggningar för att kunna kontrollera deras funktion och effektivitet. Europeiska kommissionen kontrollerar och ger en oberoende bedömning av :

  • luft- och vattenburna utsläpp av radioaktiva ämnen från en anläggning inklusive kontrollsystem.
  • Halter av radioaktiva ämnen runt anläggningen och i omgivande havs-, land- och vattenmiljö, för alla relevanta exponeringsvägar.
  • Halter av radioaktiva ämnen på medlemsstatens territorium.

Europeiska kommissionen meddelade år 2008 att de hade för avsikt att genomföra en sådan kontroll vid Forsmarks kärnkraftverk och vid de institutioner och laboratorier som ingår i eller har ansvar för den nationella radiologiska omgivningskontrollen i Sverige.