2010:13 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2009

I denna rapport för år 2009 redovisas aktuella tidstrender för hudtumörer, sambandet mellan solarieanvändning och olika typer av hudcancer, att diskussionen om D-vitamin och cancerrisk inte bör sammanblandas med strategier för hudcancerprevention, aktuellt om säkerhetskrav på solskyddsmedel, läget för ozonskiktet och den naturliga UV-strålningen, UV-strålningens positiva och negativa hälsoeffekter, behovet av en uppföljningskonferens för våglängdsberoende biologiska effekter av UV-strålning, samt den nationella cancerstrategins rekommendationer avseende hudcancerprevention.

Rådet rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att öka sina insatser med hudcancerprevention för att bryta den ökande incidensen av hudtumörer. Myndigheten bör följa IARC:s rekommendation att införa restriktioner för användning av artificiella UV-källor för unga individer i syfte att minska risken för malignt melanom och skivepitelcancer. Vid frågor om UV-strålning och vitamin D bör IARC:s utredning konsulteras.

Rådet anser att det är angeläget att Strålsäkerhetsmyndigheten följer EU-arbetet med solskyddsfilter och Läkemedelsverkets arbete med kontroll av hur svenska företag uppfyller kraven på solskyddsmedels UV-skyddande effekter. Rådet konstaterar att observerade historiska och framtida uppskattade förändringar av den naturliga UV-strålningen bedöms vara små i förhållande till de överdoser som ett olämpligt beteende i solen medför.