2010:14 Patientdoser från röntgenundersökningar i Sverige – utveckling från 2005 till 2008

Strålsäkerhetsmyndigheten begärde 2008 rapportering av diagnostiska standarddoser från sjukvården för de röntgenundersökningar för vilka diagnostiska referensnivåer har fastlagts. Denna kartläggning kan ses som en uppföljning av en tidigare gjord kartläggning 2006. Data har sammanställts och analyserats och jämförts med den tidigare rapporteringen. Stråldoserna har testats för eventuella samband med olika parametrar (t.ex. typ av röntgenutrustning, bildregistrerande system, olika teknikfaktorer). För konventionella röntgenundersökningar var stråldoserna för utrustningar med direktdigitala bildmottagare i genomsnitt 30 % lägre än för dem med bildplattor. Mammografidoserna var, med ett undantag, lika för alla typer av utrustning och bildmottagare. Sectra hade i genomsnitt två gånger lägre dos än de andra tillverkarna. Vid datortomografi-undersökningar fanns en liten trend för högre doser för nya utrustningar jämfört med äldre. Användning av exponeringsautomatik påverkade inte stråldoserna. Siemens utrustningar hade i snitt lägre stråldoser än andra tillverkare.

Jämfört med 2006 har doserna för de konventionella undersökningarna minskat med i snitt 21 %. En tredjedel av denna dosminskning kan hänföras till införandet av direktdigitala system vars användning ökade med ca 30 %. Större delen av dosminskningen kan dock tillskrivas åtgärder som genomförts bl.a. för att sänka dosen under referensnivån. Doserna för DT-undersökningarna visade endast en svag nergående trend. Mammografidoser minskade med i snitt drygt 10 %, en stor del beroende på ökade antal Sectrautrustningar.

Systemet med diagnostiska referensnivåer har igen visat sig ha positiv inflytande på stråldosnivån vid röntgenundersökningar, detta är mest uttalat för konventionella röntgenundersökningar. Det finns fortfarande ett stort potential för dosminskningar, och en åtgärd för att åstadkomma detta är att sänka de nuvarande referensnivåerna. Ytterst få diagnostiska standarddoser är högre än referensnivån. En sänkning av referensnivåerna till motsvarande 3:e kvartilen av dosfördelningen skulle kunna leda till ytterligare dosminskningar på 10 – 20 %. Motsvarande dosminskning borde åstadkommas även för DT och mammografiundersökningar när man sänker referensnivåerna, det är endast få standarddoser som är högre än de nuvarande referensnivåerna.