2010:20 Lågfrekventa magnetfält i olika färdmedel – en studie baserad på mätningar från åren 1993-2010

Denna rapport sammanfattar resultaten från magnetfältsmätningar i olika färdmedel. Mätningarna genomfördes av Strålsäkerhetsmyndigheten, fd. Strålskyddsinstitutet, under åren 1993-2010. Mätningarna har gjorts inom ramen för myndighetens miljöövervakning på området elektromagnetiska fält. Syftet har varit att ge en övergripande bild av allmänhetens exponering för lågfrekventa magnetfält i bussar, bilar, fjärrtåg, pendeltåg, spårvagnar, tunnelbanetåg, fartyg och flygplan. Mätningarna har gjorts på slumpvis valda platser där passagerare uppehåller sig vilket gör att mätvärdena utgör exempel på generella nivåer snarare än att visa extremvärden. Underlaget är dock så omfattande att värdena som presenteras får anses representativt för passagerares magnetfältsexponering i allmänhet.

Samtliga mätvärden ligger väl under de rekommenderade maxvärdena för allmänheten. De högsta värdena uppmättes i tåg. Medelvärdet i tåg var omkring 2-27 mikrotesla beroende på tåg- och vagnstyp. I pendeltåg kunde magnetfält på upp till 80 mikrotesla mätas vid enstaka tillfällen. Den rekommenderade maxnivån för magnetfält alstrade av tågnätet är 300 mikrotesla.