2011:27 Riskanalyser inom extern strålbehandling

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) arbetar pådrivande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Inom sjukvård används strålning vid olika diagnostiska undersökningar och behandlingar. SSM verkar för att användningen av strålning inom sjukvård är säker för såväl patienter som personal och allmänhet. En del av arbetet består i att vara pådrivande i hur riskanalyser kan och bör användas i ett förebyggande säkerhetsarbete.

Extern strålbehandling genomförs via en komplex behandlingsprocess där många olika personalgrupper samverkar. Mycket av arbetet är beroende av och sker i samverkan med avancerad teknisk utrustning. Syftet med forskningsuppdraget har varit att kartlägga en process för extern strålbehandling samt att identifiera, testa och analysera en lämplig metod för att genomföra riskanalys av extern strålbehandling.

Failure Modes Effects Analysis (FMEA) valdes ut som riskanalysmetod då den mötte de krav och kriterier som identifierades. FMEA är lämpad för komplexa processer med potentiella risker inbyggda i systemet genom samverkan och integration mellan människor, teknik och organisation.

Metoden tillämpades vid strålbehandlingsavdelningen vid Uppsala Akademiska sjukhus. Slutsatsen av studien är att riskanalys av strålbehandlingsprocessen ger ökad kunskap om riskerna i verksamheten och bidrar till att blottlägga potentiella felkällor och risker om metoden tillämpas på ett systematiskt sätt. Att tillämpa metoden kan därför på ett effektivt sätt förbättra säkerheten.