2012:19 Vägledning till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (SSMFS 2012:3) om hantering av kontaminerad aska

Energiproducenter som eldar med torv eller trädbränsle kan erhålla aska som är kontaminerad med cesium-137 från Tjernobylolyckan eller naturligt förekommande uran, torium eller kalium, som nns i vissa torvmyrar.

Föreskrifter (SSMFS 2012:3) har tagits fram som reglerar hur kontaminerad aska ska hanteras. Föreskrifterna berör alla som hanterar kontaminerad aska vid förbränningsanläggningar, deponier, anläggningsarbeten, askåterföring, transporter eller vid återvinning av askan på övrigt sätt. Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (SSMFS 2012:3) om hantering av kontaminerad aska gäller från den 1 september 2012. Vid denna tidpunkt upphör föreskrifterna (SSMFS 2008:16) om hantering av aska som är kontaminerad med cesium-137 att gälla. Innehållet har införlivats i de nya föreskrifterna.

I denna rapport ges förklaringar och vägledning till föreskrifterna för att underlätta den praktiska tillämpningen. Denna vägledning är inte rättsligt bindande.

SSMFS 2012:3 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av kontaminerad aska