2012:23 Samlad strålsäkerhetsvärdering av hälso- och sjukvården

Landstingen lever inte upp till Strålsäkerhetsmyndighetens krav när det gäller strålsäkerhet. Det innebär att det inom hälso- och sjukvården finns brister i strålsäkerheten som kan leda till allvarliga konsekvenser för patienter och personal. Det visar Strålsäkerhetsmyndighetens sammanställning av nio inspekterade landsting.

Utgångspunkten för en strålsäker hälso- och sjukvård är att alla medicinska bestrålningar är berättigade och optimerade samt att dosgränser för personal och allmänhet inte överskrids. Det betyder i korthet att strålning inte ska användas i onödan och att dosen till människor ska vara så liten som möjligt samtidigt som det avsedda resultatet uppnås. En strålsäker hälso- och sjukvård innebär att gällande lagar och föreskrifter följs.

Det fanns stora brister i hur de inspekterade landstingen organiserade, styrde, följde upp och utvecklade verksamheten med strålning, vilket bedöms vara orsaken till att andra krav inte heller följdes. Framför allt följde inte ansvaret för strålsäkerhetsarbetet linjeorganisationerna, vilket medförde att befogenhet att ta beslut i dessa frågor saknades. Detta medförde i sin tur en ökad risk för bristfälligt eller felaktigt genomförda undersökningar och behandlingar.

Den här rapporten finns även på engelska:
2012:23e Integrated assessment of radiation safety in health and medical services