2013:11 Mätmetoder för bestämning av stråldoser till ögats lins

Projektet syftar till att underlätta för sjukvården att välja mätmetod samt att öka förståelsen för de osäkerheter som finns vid mätningar av ekvivalent dos till ögats lins.

Projektet visar på svårigheterna och de stora osäkerheterna i mätningar av ekvivalent dos till ögats lins. Var och hur dosimetern placeras på personen är den enskilt största osäkerhetsfaktorn. Därför måste en utvärdering av hur och var dosimeter ska placeras genomföras vid varje unik mätsituation.  Resultaten visar också att användning av strålskärmar reducerar ekvivalenta dosen till ögats lins. För att kunna utföra korrekta mätningar är det dessutom viktigt att använda dosimetrar/persondosimetrisystem med spårbarhet till internationella normaler.