2013:12 Multivariatanalys av radioaktivitetsdata dels från utsläpp till luft och vatten från OKG och Clab dels i omgivningen av Oskarshamn

De svenska kärntekniska anläggningarna genomför regelbundet mätningar av utsläppt radioaktivitet till luft och vatten samt mätningar av radioaktivitet i olika provslag i omgivningen. Omgivningskontrollen genomförs enligt ett program framtaget av dåvarande Statens strålskyddsinstitut, nuvarande Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Det nuvarande omgivningskontrollprogrammet ska revideras av SSM.

Syftet med denna studie var att undersöka korrelationer mellan uppmätt utsläppt radioaktivitet och uppmätta halter radioaktivitet i omgivningen av Co‑58, Co‑60, Cs‑137, Fe‑59, Mn‑54 och Zn‑65. Ett mål var att se hur olika provslag i omgivningen fungerar som indikatorer för den uppmätta utsläppta radioaktiviteten. Resultaten från denna studie kommer att tas hänsyn till vid den kommande revideringen av omgivningskontrollprogrammet.

Studien visar korrelation mellan uppmätt utsläppt radioaktivitet och uppmätt radioaktivitet i omgivningen för vattenrelaterade utsläpp med signifikanta modeller för nukliderna Co‑58, Co‑60, Cs‑137, Mn‑54 och Zn‑65. Gällande luftrelaterade utsläpp kunde studien endast påvisa en signifikant modell för Zn‑65. För Fe‑59 kunde inte några signifikanta modeller identifieras för varken luft- eller vattenutsläpp.

Studien har även påvisat ett stort behov av fungerande databaser med utsläpps- och omgivningsdata. I föreliggande studie har en stor del av de använda radioaktivitetsvärdena hämtats från pappersrapporter och all data har inte stått att finna under den begränsade tid som fanns till förfogande.