2013:23 Kartläggning av äldre anläggningar där radioaktivt material har lagrats eller hanterats

Hantering av radioaktiva ämnen i större mängder och i relativt sett höga halter har förekommit i Sverige sedan strax före första världskriget. Fram till efter andra världskriget var denna hantering främst inriktad på uran och dess sönderfallsprodukter och då i första hand radium. I och med att kärnenergin då började utnyttjas i reaktorer förknippades hanteringen allt mer med kärnbränslecykeln, d.v.s. utvinning av uran, framställning av kärnbränslen samt omhändertagande av använt kärnbränsle och avfall från alla steg i kärnbränslecykeln (kärnavfall). För de verksamheter och anläggningar av detta slag som inte längre står under tillsyn, och där denna upphörde för mer än ca 30 år sedan, har det visat sig allt svårare att få fram information om den radiologiska statusen för de ställen där sådan verksamhet bedrivits.

I denna rapport finns en kartläggning av ett antal äldre anläggningar, i första hand sådana som inte är tillsynsobjekt för SSM eller där informationen om anläggningen inte längre är lättillgänglig. Rapporten beskriver kort anläggningarna samt de åtgärder som vidtagits i samband med avveckling. Ytterligare har författarna gjort en bedömning av anläggningarnas aktuella radiologiska status och ger förslag på ytterligare åtgärder i de fall där de så bedömt det vara nödvändigt.

Rapporten ger en överblick av tretton platser där verksamhet med strålning har bedrivits. Vid fyra av dessa platser rekommenderar författarna åtgärder, till exempel inspektioner och mätningar. I fem av fallen föreslår författarna att dokumentationen kompletteras innan bedömning av åtgärder lämnas. Ytterligare fyra fall bedömer författarna inte vara i behov av åtgärder. Mängden funnen dokumentation varierar vilket gör att redogörelsen för de olika anläggningarna skiljer sig i omfattning. Rapporten konstaterar att information från lokala och militära myndigheter till de tidigare myndigheterna Statens strålskyddsinstitut, SSI, och Statens kärnkraftinspektion, SKI, i vissa fall har varit bristfällig. Till exempel har inte alla mätningar som utförts på platser där det bedrivits verksamhet med strålning rapporterats till myndigheterna.