2014:14 Multivariatanalys av radioaktivitetsdata från utsläpp till luft och vatten från Forsmarks Kraftgrupp AB och i omgivningen av Forsmark

Syftet med denna studie var att undersöka korrelationer mellan uppmätt utsläppt radioaktivitet från kärnkraftverket i Forsmark och uppmätta halter radioaktivitet i omgivningen av Co-58, Co-60, Cs-137, Fe-59, Mn-54 och Zn-65. Ett mål var att se hur olika provslag i omgivningen av Forsmark fungerar som indikatorer för den uppmätta utsläppta radioaktiviteten. Resultaten från denna studie kommer att tas hänsyn till vid den kommande revideringen av omgivningskontrollprogrammet.

Studien visar korrelation mellan uppmätt utsläppt radioaktivitet och uppmätt radioaktivitet i omgivningen för vattenrelaterade utsläpp med signifikanta modeller för nukliderna Co-58, Co-60, Cs‑137, Mn-54 och Zn-65. Gällande luftrelaterade utsläpp kunde studien endast påvisa en signifikant modell för Co-60. För Fe-59 kunde inte några signifikanta modeller identifieras för varken luft- eller vattenutsläpp.

Studien har även påvisat ett stort behov av fungerande databaser med utsläpps- och omgivningsdata. I föreliggande studie har de använda radioaktivitetsvärdena hämtats från gamla databaser, sparade textfiler och pappersrapporter. Det har inte varit möjligt att kvalitetssäkra använda data under den begränsade tid som fanns till förfogande.