2014:15 Multivariatanalys av radioaktivitetsdata från utsläpp till luft och vatten från Studsviksanläggningarna och i omgivningen av Studsvik

Syftet med denna studie var att undersöka korrelationer mellan uppmätt utsläppt radioaktivitet från Studsviksanläggningarna och uppmätta halter radioaktivitet i omgivningen av Co-60, Cs-134, Cs-137, Eu-152, Eu-154 och Mn-54. Ett mål var att se hur olika provslag i omgivningen av Studsvik fungerar som indikatorer för den uppmätta utsläppta radioaktiviteten. Resultaten från denna studie kommer att tas hänsyn till vid den kommande revideringen av omgivningskontrollprogrammet.

Studien visar korrelation mellan uppmätt utsläppt radioaktivitet och uppmätt radioaktivitet i omgivningen för vattenrelaterade utsläpp med signifikanta modeller för nukliderna Co-60, Cs-134, Cs‑137, Eu-152, Eu-154 och Mn-54. Gällande luftrelaterade utsläpp kunde studien påvisa signifikanta modeller för Cs-134 och Cs-137.

Studien har även påvisat ett stort behov av fungerande databaser med utsläpps- och omgivningsdata. I föreliggande studie har de använda radioaktivitetsvärdena hämtats från gamla databaser, sparade textfiler och pappersrapporter. Det har inte varit möjligt att kvalitetssäkra använda data under den begränsade tid som fanns till förfogande.