2014:37 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2013

I denna rapport för år 2013 redovisas aktuella tidstrender för malignt melanom och övrig hudcancer, att överlevnad vid melanomsjukdom påverkas av utbildningsnivå och civilstånd, en genomgång av högriskgrupper för hudcancer, att både primär och sekundär prevention måste integreras för att minska den ökande incidensen för melanom, att rådande skönhetsideal påverkar våra solvanor, behovet av ett globalt UV-index, samt en uppdatering om vitamin D och cancerrisk.

Hudcancerincidensen fortsätter att öka i den svenska befolkningen och under de senaste tio åren har ökningen accelererat. Ökningen för malignt melanom följs dessutom av en ökad mortalitet, vilket är allvarligt. Rådet bedömer att det är mycket viktigt att följa denna utveckling och att ökande insatser för att förbättra preventiva strategier, både primär och sekundär prevention, behövs för att bryta dessa negativa trender.

Nyligen publicerade studier visar att den melanomspecifika överlevnaden påverkas av utbildningsnivå och civilstånd. Patienter med lägre utbildningsgrad uppvisade en sämre överlevnad jämfört med dem med högre utbildning. Sämre överlevnad uppvisade även melanomdrabbade ensamstående män jämfört med dem som var sammanboende, denna skillnad sågs dock inte hos kvinnor. Rådet rekommenderar riktade preventionsstrategier mot grupper som, om de drabbas av melanomsjukdom, har en sämre prognos.