2014:45 Att göra det osynliga synligt

Studien syftar till att beskriva hur attityder, normer och värderingar påverkar röntgensjuksköterskors och radiologers beslut och genomförande kring olika aspekter av strålskydd till patient och personal och hur de uppfattar strålskyddsorganisationen kring den dagliga verksamheten.

Studien påvisar att både radiologer och röntgensjuksköterskor påverkas i sina beslut och genomföranden utefter de värderingar som finns på arbetsplatsen, värderingar som uppvisar ett stort ansvar gentemot patienten. Deras beslut påverkas även av de attityder som den enskilda personen har, där återfinner man även andra aspekter som påverkar deras yrkesutövning, men som samtidigt är utanför deras egen kontroll.

Resultatet visar också att radiologer och röntgensjuksköterskor blir frustrerade över brister i strålskyddet som de inte har kontroll över och inte kan påverka. Röntgensjuksköterskor och radiologer är mycket medvetna om vikten av ett gott strålskydd, men arbetssituationen och andra yttre aspekter som de inte kan påverka leder till att strålskyddet kan komma i skymundan.

Avseende de normer som beskrivs i studien påverkar inte dessa i stor utsträckning beslut och genomföranden men dessa kan fungera som ett riktmärke för den framtida kvalitetsutvecklingen inom de respektive klinikernas strålskyddsarbete.