2014:53 Översyn av systemet med diagnostiska referensnivåer

Strålsäkerhetsmyndighetens mål för medicinsk röntgendiagnostik är att röntgenundersökningar ska vara berättigade och optimerade. Ett sätt att stimulera verksamhetsutövarna till att optimera sina röntgenundersökningar är det nationella systemet med diagnostiska standarddoser och referensnivåer. Sedan systemet infördes i Sverige år 2002 har stråldosen till patienten i medeltal halverats för de röntgenundersökningar som ingår i systemet.

Strålsäkerhetsmyndigheten tillsatte den 1 februari 2013 en utredning med uppgift att ta fram ett underlag till revideringen av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om diagnostiska standarddoser och referensnivåer för medicinsk röntgendiagnostik (SSMFS2008:20). Uppdraget var att utreda vilka undersökningar och procedurer som bör ingå i systemet med diagnostiska referensnivåer, samt att föreslå vilka uppgifter som bör registreras när man bestämmer den diagnostiska standarddosen. Utredningen skulle även ta reda på om det fanns alternativa metoder för att bestämma den diagnostiska standarddosen.

Utredningen ger Strålsäkerhetsmyndigheten ett viktigt underlag till arbetet med de nya föreskrifterna. Publiceringen av rapporten tillför en spårbarhet och en öppenhet i det underlag som föreskrifterna bygger på. Resultatet visar ett behov av att se över dels vilka undersökningar som bör ingå i systemet med diagnostiska referensnivåer, dels vilka uppgifter som ska registreras.  Författarna anser att den nuvarande metoden för att bestämma den diagnostiska standarddosen är relativt enkel och robust. Utredningens slutsatser är författarnas egna och avspeglar inte nödvändigtvis Strålsäkerhetsmyndighetens ståndpunkt