2015:02 Nationell mall för riskanalys av strålbehandlingsprocess

Projektet har tagit fram metoder, mallar och exempel som kan användas i strålbehandlingsklinikernas arbete med riskanalyser. Förutom det direkta genomförandet av riskanalyser behandlas i denna rapport i viss mån även den mer övergripande riskhanteringsprocessen. De metoder som presenteras syftar till att ge ett stöd för att identifiera, analysera och värdera risker. Riskanalysmallen baseras på genomförande av riskanalyser enligt "FMECA-metoden" (Fel-Mod-Effekt-Kritikalitets-Analys) som bygger på en systematisk identifiering av felmoder, här betecknade som "avvikelser".

De mallar och exempel som redovisas i arbetet begränsas till patientsäkerhet men samma grundmetod kan användas för analys av personalsäkerhet.

Mallar med tabell för detaljerad processkartläggning, tabell för prioritering av riskanalyser, analysblad FMECA och riskmatris finns att ladda ner på följande sida:

Nationell mall för riskanalys av strålbehandlingsprocess