2015:14 Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningarUnder 2012 uppmanades ledningarna för 199 röntgenavdelningar att redovisa vilka rutiner som tillämpades för kontroll av att rätt patient undersöks, undersökning av kvinnor i fertil ålder, när gonadskydd ska användas samt vid vilka undersökningar kompression av patienten ska utföras. 13 röntgenavdelningar saknade helt eller delvis rutiner och uppmanades att upprätta sådana.

Strålsäkerhetsmyndighetens följde under 2013 och 2014 upp i vilken utsträckning dessa rutiner följdes. Ledningarna på de avdelningar som utförde mer än 10 000 undersökningar per år, totalt 94 avdelningar, uppmanades att för en viss period följa upp och dokumentera följsamheten till de egna rutinerna rörande praktiskt strålskydd.

Vid jämförelse mellan 2013 och 2014 kan Strålsäkerhetsmyndigheten konstatera att verksamheterna har ökat sin förmåga att utvärdera följsamheten av egna rutiner. 2013 kunde endast 33 % av de deltagande avdelningarna följa upp i vilken utsträckning de egna rutinerna följdes, för 2014 var andelen 93 %. Detta torde innebära att tillståndshavarna nu i stor utsträckning har möjlighet att utvärdera följsamheten av rutiner för praktiskt strålskydd.

Trots denna förbättring är, förutom för rutiner kring ID-kontroll, följsamheten av de egna rutinerna fortfarande låg, runt 50 %, vilket indikerar att det finns en stor förbättringspotential. Spridningen är dock stor och flera tillståndshavare, i såväl offentlig som privat regi har en 100-procentig följsamhet.