2015:35 Patientdoser från röntgenundersökningar i Sverige -Utveckling från 2006 till 2013

Strålsäkerhetsmyndigheten begärde 2013 rapportering av diagnostiska standarddoser från sjukvården för de röntgenundersökningar för vilka diagnostiska referensnivåer har fastlagts. Denna kartläggning kan ses som en uppföljning på tidigare kartläggningar utförda 2008 och 2006. Data har sammanställts och analyserats och jämförts med de tidigare rapporterade värden. Analyserna har genoförts för att hitta eventuella samband med olika parametrar, (till exempel typ av röntgenutrustning och detektor).

Jämfört med insamlingen 2008 har doserna för de konventionella undersökningarna minska med 18 %. Doserna för DT undersökningar minska för första gången sedan insamlingarna började 2006. Mammografidoserna är i stort oförändrade sedan insamlingen 2008.

Systemet med diagnostiska referensnivåer har visat sig ha positiv inverkan på stråldosnivån vid röntgenundersökningar. Ytterst få diagnostiska standarddoser överstiger referensnivåerna. En sänkning av referensnivåerna till motsvarande 3:e kvartilen skulle leda till ytterligare dosminskningar på 15 – 20 %.