2016:34 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2015

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd lämnar årligen en rapport avseende effekter av ultraviolett strålning. Syftet med rapporterna är att kartlägga det aktuella kunskapsläget och att lämna råd till Strålsäkerhetsmyndigheten inom olika områden som är av betydelse för förebyggande av hudcancer.

I denna rapport för år 2015 redovisas aktuella tidstrender för malignt melanom och övrig hudcancer, kunskapsläget gällande genetiska faktorer vid basalcellscancer, kostnader för basalcellscancer, en studie av läkemedelskostnaderna för hudcancer, framför allt malignt hudmelanom i Sverige, att nevi hos barn speglar lokalisation och incidens av melanom hos vuxna, prognos och överlevnad från melanomsjukdom hos immigranter, gymnasieungdomars attityder mot solbränna och solbrun hud samt en uppdatering om vitamin D och cancerrisk. 

Man ser en fortsatt ökning av antal fall av hudcancer i den svenska befolkningen, under det senaste decenniet har den årliga ökningen av nya fall accelererat. Allvarligast är en ökad dödlighet när det gäller malignt melanom. Rådet rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att noggrant följa utvecklingen av samtliga former av hudtumörer samt verka för preventiva insatser för att minska de negativa trenderna.

Under 2015 genomfördes en undersökning av svenska gymnasieungdomar gällande deras attityder gentemot solbeteende och hudtonsideal – finns det en koppling mellan solvanor och hudtonsideal? Resultaten visar att hudtonsidealet kraftigt påverkar ungdomars solbeteende och att en solbrun hud anses attraktivt. Rådet anser att resultaten är alarmerande och att myndigheten bör uppmärksamma och reagera när olika aktörer använder ett brunbränt skönhetsideal i marknadsföringssyfte. Riktad information till högriskgrupper rekommenderas.