2016:38 Kartläggning av värdefull natur kring Sveriges kärntekniska anläggningar

Bakgrund

Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM:s) uppgift är att skydda människa och miljö mot skadlig radioaktivitet. Området skydd av miljö med avseende på radioaktivitet är under utveckling nationellt och internationell och inga tydliga metoder eller regelverk finns idag fastställda. SSM:s ambition är att utveckla ett ändamålsenligt och vederhäftigt förhållningssätt för skyddet av miljön enligt svenska förhållanden.

Med anledning av det formulerades ett projekt där den inledande delen utgjordes av en sammanställning av hur miljön med avseende på skyddsvärda biotoper, miljöer och biota ser ut kring de svenska kärntekniska anläggningarna. Föreliggande rapport redovisar en sammanställning av miljön med avseende på skyddsvärda biotoper, miljöer och biota kring de svenska kärntekniska anläggningarna och utgör basen i SSM:s fortsatta arbete med skyddet av miljön.

Syfte

Det övergripande syftet för SSM är att ta fram en svensk metod för reglering och skyddet av miljön. Syftet är att ge en tydlig bild av de svenska förhållanden som i huvudsak behöver beaktas för att skydda miljön mot skadlig radioaktivitet, och omfattar nedanstående mål: 

  • Uppnå en god och detaljerad bild av hur det ser ut runt de svenska kärntekniska anläggningarna med avseende på biota, ekosystem och biotoper.
  • Uppnå en god kännedom om vilka av dessa som klassificeras som speciellt skyddsvärda, och på vilka grunder det görs.
  • Om det förekommer arter eller miljöer som, även om de inte omfattas av vedertagna klassificeringar, är av stor vikt för ekosystemens funktion.
  • Upprätta en digitaldatabas i ArcMap över skyddsvärd biota och biotoper runt våra kärntekniska anläggningar.

Resultat

Resultatet är en detaljerad sammaställning av naturtyper, skyddsvärda biota och skyddsvärd miljöer runt de svenska kärntekniska anläggningarna. Resultatet presenteras dels i text och bild i föreliggande rapport, men finns också sammanställt digitalt i GIS-skikt.