2017:06 Utveckla metoder för bestämning av diagnostiska standarddoser och dosreferensnivåer för DT-undersökningar av barn

Bakgrund

En av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) målsättningar för medicinsk röntgendiagnostik är att den är säker för patienter. Detta innebär att undersökningar ska vara berättigade och optimerade. 2002 introducerades författning om diagnostiska standarddoser (DSD) och diagnostiska referensnivåer (DRN) för 12 olika typer av röntgenundersökningar för vuxna patienter. DSD har begärts in vid tre olika tillfällen från de vårdinrättningar och systemet med DRN har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att övervaka och minska stråldoser till vuxna patienter.

SSM arbetar nu med att introducera DRN för undersökningar av barn.

Antalet datortomografi (DT) undersökningar ökar i Sverige dels på grund av att röntgenundersökningar flyttas från konventionell slätröntgenteknik till DT men även då nya tekniker införs. Stråldosen vid en DT undersökning är generellt högre än vid motsvarande undersökning med slätröntgenteknik. Mellan åren 2005 och 2008 ökade antalet DT undersökningar i Sverige med ca 36 %. Moderna DT anger förväntat CTDIvol (Computed Tomography Dose Index by volume) och DLP (Dose Length Product) före undersökningen samt vad det verkligen blev efter undersökningen och om det är skillnad så beror det troligen på att rörströmsmodulering använts. CTDIvol är en uppskattning av den lokala stråldosen i medeltal till undersökt område medan DLP är en uppskattning är av den totala stråldosen för undersökningen. Genom att multiplicera CTDIvol med undersökningens längd fås en grov skattning av DLP. Ett problem med båda dessa storheter är att de antar en bestämd storlek av patienten där huvudet representeras av en plexiglas cylinder med diametern 16 cm medan kroppen representeras av en större cylinder, 32 cm i diameter. CTDIvol bestäms för alla DT med dessa två fantom men gäller egentligen endast för vuxna individer med en vikt på ca 70 kg. Störst avvikelse blir det för små individer, tex. barn. Några DT anger för vissa barnundersökningar av kroppen ett CTDIvol-värde baserat på mätningar i fantomet med 16 cm i diameter, vilket kan orsaka förvirring vid jämförelser. För samma exponeringsparametrar är det angivna CTDIvol-värdet hälften så stort om det anges för 32 cm fantomet jämfört med 16 cm fantomet.

Syfte

Att ta fram DRN för DT undersökningar av barn samt att bestämma metoder för bättre uppskattning av doser vid DT undersökning av barn.

Resultat

Studien har samlat in CTDI, DLP och ålder för flera olika DT undersökningar som utförs på barn samt vikt i de fall uppgiften har varit tillgänglig. Rapporten föreslår att DRN ska bestämmas utifrån en exponentiell ekvation som anpassats till patientens vikt för undersökningarna DT Lunga, DT Buk och DT Lunga+Buk och utifrån ålder för DT Hjärna.