2017:08 Konsekvenser av instruktioners utformning och användning

Bakgrund

Inom säkerhetskritiska branscher används ofta ett instruktionsstyrt arbetssätt i hög utsträckning. Miljön i sig och de eventuella risker som kan finnas inom verksamheten man befinner sig i kan leda till att man vill föreskriva exakt hur och när arbete ska genomföras. Detta anses skapa bland annat trygghet, förutsägbarhet och stabilitet. Likt dilemmat med att en mycket hög grad av automation kan ha en negativ effekt på kompetens, kunskapsnivåer och situationsmedvetenhet frågar sig SSM nu om en mycket detaljerad och utbredd instruktionsflora kan ha liknande påverkan.

Vad får en sådan påverkan för konsekvenser för hur väl man klarar av att hantera situationer som inte faller inom ramarna för vad som är definierat och förutsett. Frågor som väckts är:

  • Påverkas kunskapsnivån och kompetensen hos medarbetare när detalje- ringsgraden i instruktioner är hög?
  • Hur kan en potentiell urlakning av kunskap motverkas i en miljö där detaljeringsgraden i instruktioner är på hög nivå?
  • Finns det en optimal nivå på detaljeringsgraden i instruktioner med hänsyn till den komplexa miljön en kärnkraftsanläggning utgör?

Syfte

Syftet med projektet är att urskilja och kartlägga vilken påverkan en hög grad av instruktionsstyrning kan ha på kunskapsnivåer, beskriva hur en eventuell kunskapsurlakning skulle kunna motverkas samt att beskriva sätt/metoder för att hitta rätt nivåer av instruktionsstyrning. Denna kunskap anses vara till nytta för både myndigheten och andra, såväl tillståndshavarna inom kärnteknisk verksamhet som inom andra branscher.

Resultat

Projektet har genomförts genom litteraturstudie, intervjustudie, samt enkätstudie med en efterföljande samlad analys av de tre studierna. Branscher som varit föremål för studien har varit; kärnkraftsindustrin, strålbehandling inom sjukvården, flygoperativ verksamhet, flygtrafiktjänst samt läkemedelsindustri.

De samlade slutsatserna i rapporten besvarar studiens tre övergripande frågeställningar. Övergripande slutsatser är bland annat att detaljerade instruktioner inte nödvändigtvis behöver leda till minskad kompetens, tvärtom kan de i vissa fall bidra till en ökad kunskap gällande hur en uppgift ska utföras. Rätt nivå på instruktionsstyrning är avhängigt en rad faktorer i organisationen samt medarbetarnas kompetensnivå och uppgifternas beskaffenhet. Trots att vissa generella rekommendationer kan ges vad gäller utformningen av välfungerande och kompetensfrämjande instruktioner, är det därmed nödvändigt att processer, arbetsuppgifter och kompetenser noga kartläggs och utvärderas innan beslut tas angående lämplig utformning och behov av detaljeringsgrad i samband med införandet av varje enskild instruktion. Innan man implementerar en instruktion är det även viktigt att utvärdera instruktionen genom t.ex. övningar i simulator och riskanalyser för att säkerställa att den fungerar på ett optimalt och säkert sätt i det specifika sammanhang som den är framtagen för.