2017:14 Kriterier för klinisk revision av strålbehandling

Bakgrund

I rådets direktiv 2013/59/Euratom definieras klinisk revision som systematisk utvärdering av medicinska radiologiska förfaranden i syfte att förbättra kvaliteten och resultaten i patientvården genom strukturerad översyn, varigenom medicinska radiologiska verksamheter, förfaranden och resultat granskas mot vedertagna normer för goda medicinska radiologiska förfaranden, där metoder och rutiner ändras om det är lämpligt och nya normer tillämpas om så krävs. I direktivets artikel 58. e anges att kliniska revisioner ska utföras enligt nationella förfaranden. Strålsäkerhetsmyndigheten införlivade detta krav i föreskriften SSMFS 2008:35 om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning. I föreskriften definieras klinisk revision som en ”systematisk utvärdering av de kliniska radiologiska procedurerna och rutinerna i förhållande till fastställda arbetsmetoder för god vård, och som, om det behövs, medför modifiering av, eller införande av, nya arbetsmetoder i syfte att höja kvaliteten på verksamheten och vårdresultaten”. Strålsäkerhetsmyndigheten har initierat flera olika projekt med syftet att ge verktyg och modeller för genomförande av klinisk revision. Projekten har presenterats i rapporter, exempelvis SSM2012:04 ”Förslag till nationell modell för klinisk revision av strålbehandlingsverksamhet”, SSM2016:18 ”En standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandling” samt SSM2016:20 ”A standardized Swedish naming convention for radiation therapy”.

Syfte

Syftet med projektet var att ta fram en grundläggande uppsättning av revisionskriterier för strålbehandlingsverksamhet som är väl förankrade bland landets kliniker.

Resultat

Rapporten sammanställer en rad revisionskriterier framtagna med hjälp av enkäter som strålbehandlingsklinikerna svarat på. Av rapporten framgår att klinisk revision endast utförs i begränsad omfattning. Författarna föreslår att klinisk revision av strålbehandling ska påbörjas genom att en nationell organisation skapas enligt de riktlinjer som föreslagits tidigare i rapporten SSM 2012:04 ”Förslag till nationell modell för klinisk revision av strålbehandlingsverksamhet”. I rapporten konstateras att en klinisk revision kan ge förbättringar i vården genom att höja nivån kliniskt, organisatoriskt och tekniskt. Kliniska revisioner på nationell bas kan också bidra till ett förbättrat samarbete mellan klinikerna. Det är rimligt att klinisk revision initialt begränsas till ett område inom strålbehandlingen. Revision av väntetider, ledtider och kvalitetsindikatorer för kurativ huvud-halscancer föreslås som ett första pilotprojekt.