2017:24 Action Week – Granskning av berättigandeprocessen

Sammanfattning

I november 2016 genomförde Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tillsammans med 17 andra europeiska länder en granskning av berättigandeprocessen inom röntgendiagnostik. Granskningen gick under namnet "Action Week" och involverade 15 radiologiska kliniker i Sverige och totalt 142 kliniker i Europa. Syftet med granskningen var att öka medvetenheten kring berättigandefrågor inom radiologin. Målet var att kartlägga och utvärdera hur olika delar i berättigandeprocessen utförs och identifiera eventuella förbättringsområden samt sprida resultatet inom Sverige och mellan EU:s medlemsstater. Den svenska granskningen visar att i stort sätt alla röntgenkliniker har skriftliga rutiner för bedömning av berättigande. Däremot är remittenternas ansvar för berättigandebedömning otydligt beskrivet. Radiologer prioriterar och berättigandebedömer alla remisser till mer avancerade undersökningar. Vidare framkommer att innehållet och kvalitén på remisser till röntgen generellt är hög. Däremot saknas ofta direkta kontaktvägar mellan den radiolog som prioriterar undersökningen och primärvårdens remittenter, vilket i många fall försvårar komplettering av remissinnehållet. Det är i många fall också oklart om röntgenklinikerna har mandat att ändra eller styra om begärda undersökningar till andra undersökningstyper eller modaliteter. I kombination med stort remissflöde kan det bidra till att icke berättigade och suboptimala undersökningar ändå utförs. Det framkom också att beslutstöd för remittenter delvis finns i form av de standardiserade vårdförloppen men vanligtvis inte för övriga frågeställningar. Granskningen visar också att få remittenter och radiologiska kliniker har tillgång till uppgifter gällande vilka stråldoser olika undersökningar är förknippade med.