2017:26 Samlad strålsäkerhetsvärdering av strålbehandlingsverksamhet vid landets länssjukhus

Sammanfattning

Strålsäkerhetsmyndigheten genomförde under perioden 2012 till 2016 inspektioner med inriktning mot kvalitetssäkring inom extern strålterapi vid landets länssjukhus. Vid dessa inspektioner granskades organisation, styrning och ledning, personalens kompetens, utrustningskontroller och kliniska procedurer. Utifrån resultatet av inspektionerna har Strålsäkerhetsmyndigheten gjort en värdering av strålsäkerheten för patienter vid länssjukhusens strålbehandlingsavdelningar. Utgångspunkten för värderingen är att verksamheten anses strålsäker om gällande krav, utfärdade av Strålsäkerhetsmyndigheten, följs. Värderingen görs utifrån antalet strålbehandlingsavdelningar som brister i kravuppfyllelsen samt bristernas inverkan på strålsäkerheten.

Inspektionsresultaten visar att strålbehandlingsverksamheternas organisation, ledning och styrning fungerar på ett i stort sett tillfredställande sätt från strålsäkerhetssynpunkt. Verksamheterna har föreskrivna expertresurser (sjukhusfysiker, radiologisk ledningsfunktion, strålskyddskommitté) och det finns samverkansformer som starkt bidrar till att stärka skyddet för patienter som genomgår strålbehandling. Ytterligare välfungerande områden är individuell behandlingsoptimering där såväl onkologer som sjukhusfysiker tillsammans bedömer och signerar dosplaner inför behandling. Med ett fåtal undantag kontrolleras på ett tillfredställande sätt, genom dosmätning och bildverifiering, att rätt dos levereras till rätt område vid behandling. Inspektionerna har dock påvisat ett antal påtagliga brister som myndigheten bedömer utgör betydande risker för patientsäkerheten. Dessa brister har identifierats inom områdena personalens kompetens, avvikelsehantering och lokala kliniska metodbeskrivningar.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppmanar samtliga verksamhetsutövare inom strålbehandling i Sverige att ta del av informationen i den här rapporten i syfte att bli varse var typiska brister finns inom verksamheten och därigenom kunna förbättra strålsäkerheten för patienter som genomgår strålbehandling.