2019:05 Sammanställning av genomförda inspektioner gällande optimering inom datortomografiverksamhet under 2018

Sammanfattning

Hösten 2018 inspekterade Strålsäkerhetsmyndigheten röntgenverksamheten vid 33 röntgenkliniker. Inspektionerna genomfördes med inriktning mot granskning av hur systematiskt optimeringsarbete bedrivs avseende patientstrålskydd vid datortomograf­undersökningar. Utifrån resultatet av inspektionerna har Strålsäkerhetsmyndigheten gjort en värdering av patientstrålskyddet. Utgångspunkten för värderingen är att verksamheten anses strålsäker om gällande krav, utfärdade av Strålsäkerhetsmyndigheten, följs. Värderingen görs utifrån antalet röntgenkliniker som brister i kravuppfyllelsen och bristernas inverkan på patientstrålskyddet.

Inspektionsresultaten visar att strålskyddet för patienter som genomgår datortomograf­undersökningar vid landets röntgenkliniker kan förbättras genom att verksamhetsutövarna i högre grad följer de bestämmelser som ­finns. Strålsäkerhetsmyndigheten konstaterar att det ofta saknas skriftliga rutiner som beskriver hur optimeringsarbetet ska bedrivas och att systematiken i optimeringsarbetet är bristfällig. Röntgenklinikerna brister också i insamlingen och rapporteringen av diagnostiska standard- och referensnivåer.

Inspektionerna visar att också på ett antal områden som fungerar på ett i stort sett tillfredställande sätt. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att de röntgenutrustningar som används är ändamålsenliga och väl anpassade till de undersökningar som de nyttjas för. Strålsäkerhetsmyndigheten konstaterar också att det fi­nns goda exempel på samarbete mellan flera av landets röntgenkliniker och de två barnsjukhusen. Vidare konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten att flera av de granskade verksamheterna uppvisade goda exempel på samverkan mellan olika yrkeskategorier i optimeringsprocessen samt goda exempel på kliniska metodbeskrivningar.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppmanar samtliga verksamhetsutövare inom röntgenverksamhet i Sverige att ta del av resultaten i denna rapport för att dra lärdom av vanligt förekommande brister och vid behov ta fram egna ändamålsenliga åtgärdsprogram.