2020:03 Extrautdelning och intag av jodtabletter för allmänheten i samband med en svensk kärnkraftsolycka

Sammanfattning

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) redovisar i denna rapport beräkningar av de högsta sköldkörteldoserna som barn och vuxna kan erhålla genom att andas in radioaktiv jod i samband med en svensk kärnkraftsolycka, samt avstånd där dessa doser kan uppstå givet att olika kombinationer av skyddsåtgärderna utrymning, inomhusvistelse och intag av jodtabletter genomförs. Baserat på resultaten föreslås vilken beredskapsplanering som är motiverad för extrautdelning och intag av jodtabletter i samband med en svensk kärnkraftsolycka, både för de möjligheter som står till buds med nuvarande beredskapszoner kring kärnkraftverken och för de möjligheter som står till buds om nya beredskapszoner införs kring kärnkraftverken enligt det förslag som SSM, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt berörda länsstyrelser redovisat i rapporten SSM 2017:27 Översyn av beredskapszoner.

I rapporten om översyn av nya beredskapszoner föreslås att det ska finnas en planering för extrautdelning av jodtabletter ut till 100 km från kärnkraftverken. Beräkningarna visar dock att för barn och gravida skulle en planering för extrautdelning av jodtabletter kunna vara motiverad på större avstånd. Planeringen för gravida syftar till att skydda sköldkörteln hos fostret. I denna rapport redovisas därför även beräkningar som är optimerade för att uppskatta sköldkörteldoser som barn och foster kan erhålla på stora avstånd från kärnkraftverket i samband med en kärnkraftsolycka. Beräkningarna visar att en planering för extrautdelning av jodtabletter till barn och gravida på större avstånd än 100 km från kärnkraftverken kan vara motiverad.

I denna rapport redovisas endast konsekvenser för allmänheten i samband med kärnkraftsolyckor. Möjliga konsekvenser för arbetstagare liksom konsekvenser av olyckor på andra svenska kärntekniska anläggningar behandlas inte. Rapporten är framtagen i samverkan med MSB och Socialstyrelsen.