2020:14 Radiologiska undersökningar i Sverige under 2018

Sammanfattning

Studien omfattar radiologiska undersökningar (konventionella röntgenundersökningar, datortomografiundersökningar, nuklearmedicinska undersökningar, ultraljudsundersökningar och MR-undersökningar) som utförts under 2018 och bygger på uppgifter som sjukvården rapporterat. Undersökningarna utgör en delmängd av alla radiologiska undersökningar och röntgenvägledda behandlingar som utförts. I stort omfattar studien uppgifter som ingår i bild- och funktionsmedicinens kärnverksamhet. En mängd deskriptiva parametrar för denna verksamhet har tagits fram, dessutom har populationsdosen från verksamheten uppskattas. En studie gällande 2005 års verksamhet används för att relatera framtagna fakta i denna studie.

Några resultat från studien:

  • Nästan 6 miljoner radiologiska undersökningar utfördes under 2018. Detta är en ökning med 10 % i förhållande till 2005. Antalet undersökningar per capita har dock inte ökat, eftersom folkmängden ökat med 12 % under samma period.
  • Antalet datortomografiundersökningar är 1,5 miljoner och har ökat med 130 % mellan 2005 och 2018, även antalet MR-undersökningar har ökat men inte lika mycket som datortomografi. Antalet konventionella röntgenundersökningar har minskat med 20 %, vilket följer trenden de senaste 30 åren.
  • Undersökningsvolym, undersökningar per capita och modalitetsval varierar mellan regionerna. De förklaringsfaktorerna som undersökts; ålder, regioner med och utan universitetssjukhus eller tillgång till utrustning, kan inte entydigt förklara dessa skillnader. Sannolikt samvarierar dessa och andra faktorer.
  • Vad gäller undersökningar av barn (0 – 15 år) är MR-undersökningar och ultraljudsundersökningar de modaliteter som ökat mest i relativa termer. Den kraftiga ökningen av datortomografiundersökningar som nämns ovan kan inte ses för barn.
  • Den kollektiva stråldosen till befolkningen har ökat cirka 30 % i förhållande till 2005 och uppgår 2018 till 7 400 personsievert. Effektiv dos per capita är 0,7 mSv, en ökning med 0,1 mSv. Denna höjning är med stor sannolikhet orsakad av att en allt större andel av de radiologiska undersökningarna utförs med datortomografi.

Studien återger i stora drag utvecklingen inom den undersökta verksamheten. Det kan finnas anledning att studera vissa förhållanden mer i detalj, men för att göra detta behövs annan information. Denna studie konfirmerar och kvantifierar den trend som varit uppenbar under en längre tid – ökningen av datortomografiundersökningar och minskningen av konventionella röntgenundersökningar. Huruvida denna förändring – eller andra förhållanden som återges i studien – är kvalitetssäkrad och berättigad i verksamheterna går naturligtvis inte att bedöma genom att studera enbart frekvensuppgifter. Det kan finnas anledning att ytterligare studera de bakomliggande orsakerna och om förändringarna sker på ett strålsäkert sätt.