2020:15 Strålskyddsåtgärder vid radiologiska nödsituationer

I den här rapporten redovisar Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) planeringsunderlag för strålskyddsåtgärder vid radiologiska nödsituationer i samband med händelser i beredskapskategori 4. Händelser i beredskapskategori 4 omfattar händelser i verksamheter med joniserande strålning som inte bedrivs på en bestämd plats samt antagonistiska eller oavsiktliga handlingar med strålkällor.

Sammanfattning

För att få en uppfattning om vad som kan hända och vilka konsekvenser det kan innebära för samhället inleds rapporten med ett kapitel om hur verksamheter och strålkällor kategoriseras utifrån möjliga konsekvenser. Rapporten beskriver därefter grunderna i strålskydd och vilka strålskyddsåtgärder som kan vidtas för att skydda allmänhet och arbetstagare. Det sista kapitlet i rapporten tar upp hur strålskyddsåtgärder och radiologiska nödsituationer avslutas.

Ett stort antal aktörer behöver planera för att kunna hantera radiologiska nödsituationer i samband med händelser i beredskapskategori 4. Rapporten riktar sig till organisationer som har ett ansvar att hantera dessa. Det gäller exempelvis myndigheter som ansvarar för räddningstjänst, sjukvård, ordning och säkerhet samt myndigheter med samordningsansvar inom krisberedskap.

Syftet med rapporten är att den ska kunna användas som ett planeringsunderlag för radiologiska nödsituationer i samband med händelser i beredskapskategori 4. Vissa delar kan även utgöra en utgångspunkt i den praktiska tillämpningen av strålskyddsåtgärder för allmänheten och skydd av arbetstagare. Rapporten beskriver principer och begrepp som används inom strålskydd vid radiologiska nödsituationer och hur de kan användas i beredskapsplaneringen. Doskriterier och åtgärdsnivåer för brådskande strålskyddsåtgärder som kan behöva genomföras för att skydda allmänheten beskrivs tillsammans med  praktiska råd om strålskyddsåtgärder för arbetstagare. För att illustrera hur strålskyddsåtgärder kan komma att användas i praktiken redovisas tre exempelscenarier där möjliga konsekvenser och behov av strålskyddsåtgärder analyseras.

Den här rapporten bygger vidare på gemensamma ställningstaganden avseende strålskydd vid radiologiska nödsituationer inom Norden genom den s.k. Nordiska flaggboken, men är avgränsad till händelser i beredskaps­kategori 4. Rapporten kompletterar därför det underlag för beredskapsplanering för allmänheten som SSM, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och berörda länsstyrelser tagit fram för händelser inom verksamheter i beredskapskategori 1, 2 och 3 i Översyn av beredskapszoner.

Rapporten är framtagen i samverkan med MSB och Socialstyrelsen. En rad myndigheter har varit remissinstanser, bl.a. myndigheter inom samverkans­området farliga ämnen (SOFÄ) och länsstyrelser.