2022:05 Granskning av berättigandeprocessen inom röntgendiagnostik

SSM perspektiv

Bakgrund

Av SSM:s tillsynsprogram för hälso- och sjukvården framgår att fokus i tillsynen av patientstrålskydd inom medicinsk röntgenverksamhet ska läggas på kontroll av att det finns fungerande rutiner för berättigandebedömning. Att säkerställa att de radiologiska undersökningar som utförs är berättigade är en av de grundläggande principerna gällande strålskydd inom röntgendiagnostik. Det är ett välkänt faktum att den viktigaste faktorn för att minska stråldoserna från röntgenundersökningar är att undvika oberättigade undersökningar. Flera nationella och internationella studier har visat att andelen oberättigade röntgenundersökningar är förhållandevis hög. I enlighet med tillsynsprogrammet uppmanade SSM därför under 2021 samtliga regioner och större privata tillståndshavare inom medicinsk röntgenverksamhet att genomföra en egenvärdering av sin berättigandeprocess avseende röntgendiagnostik. Granskningen har genomförts genom att de berörda röntgenverksamheterna fått genomföra en egenvärdering utifrån ett frågeformulär framtaget av SSM. Därefter har SSM granskat, analyserat och sammanställt resultatet i en samlad rapport (denna rapport).

Syfte

Det övergripande syftet med granskningen har varit att säkerställa att tillståndshavarna (röntgenverksamheterna) bedriver en strålsäker verksamhet samt att bidra till att strålsäkerhetsarbetet utvecklas. Det specifika syftet med den aktuella granskningen har varit att öka medvetenheten och vara pådrivande gällande berättigandefrågor inom medicinsk röntgenverksamhet samt erhålla en samlad och välgrundad bild av hur olika delar inom berättigandeprocessen säkerställs och genomförs. Målet med granskningen har varit att kontrollera efterlevnaden av ställda krav och att kartlägga och utvärdera hur olika delar i berättigandeprocessen utförs samt identifiera eventuella förbättringsområden.

Resultat

Granskningen visar att regelefterlevnaden är acceptabel för följande områden: ”Styrande dokument för berättigandebedömning”, ”Berättigandebedömning under kvällar, nätter och helger” samt ”Fördelning av ansvar och befogenheter vid bedömning av berättigande”. För området ”Hantering av remisser” bedöms regelefterlevnaden som medioker medan den för områdena ”Riktlinjer för remittering till diagnostiska undersökningar” och ”Intern revision” bedöms som bristfällig. Inom samtliga granskade områden finns det dock verksamheter som inte uppfyller samtliga krav och verksamheter som har förbättringspotential.

Inom området riktlinjer för remittering till diagnostiska undersökningar, där regelefterlevnaden bedöms som bristfällig, finns stor förhoppningar hos verksamhetsutövarna att tillsammans (genom en nationell arbetsgrupp) upphandla ett nationellt system för remittentstöd (beslutsstödsystem) som verksamheterna sedan kan avropa och implementera lokalt i sin verksamhet.

Inom området intern revision där regelefterlevnaden bedöms som bristfällig bedömer SSM att en majoritet av verksamheterna behöver sätta sig in vad revision innebär och därefter implementera arbetssättet i sina verksamheter för att säkerställa verksamhetens kvalité.

Slutsatser

SSM bedömer att den enskilt viktigaste åtgärden för att säkerställa berättigandet är införande av kliniska beslutsstödsystem, som om möjligt integreras i sjukvårdens befintliga system för remittering, och som bygger på evidensbaserade riktlinjer för remittering till diagnostiska undersökningar. SSM bedömer att sådana system skulle leda till att antalet oberättigade undersökningar skulle minska. Därutöver skulle det innebära ökade förutsättningar för en mer effektiv och jämlik vård, där bedömning av remisser till diagnostiska undersökningar sker på lika villkor, oavsett vid vilket sjukhus i landet som patienten får sin vård.

När verksamheterna själva får lista de viktigaste framgångsfaktorerna för en fungerande process för berättigandebedömning kan svaren sorteras in under följande fem områden: ”Samverkan och kommunikation”, ”Ledningssystem”, ”Kompetens och utbildning”, ”Beslutsstöd” samt ”Bemanning”.

Flera av de slutsatser som dras i denna granskning överensstämmer med de slutsatser som SSM drog 2016 vid en liknande granskning. SSM bedömer dock att en viss förbättring kan anas i den aktuella granskningen.