2022:12 Granskning av berättigandeprocessen inom barn- och ungdomstandvården

Sammanfattning

Bakgrund

SSM har valt att fokusera tillsynen av patientstrålskydd inom odontologisk röntgendiagnostik på överutnyttjande av röntgen och särskilt fokus ska läggas på barn och unga vuxna. Att säkerställa att de radiologiska undersökningar som utförs är berättigade är en av de grundläggande principerna gällande strålskydd inom röntgendiagnostik. Det är ett välkänt faktum att den viktigaste faktorn för att minska stråldoserna från röntgenundersökningar är att undvika oberättigade undersökningar. Flera studier har visat att andelen röntgenundersökningar inom tandvården är förhållandevis hög. SSM har genomfört en granskning av berättigandeprocessen för röntgenundersökningar inom barn- och ungdomstandvården. Granskningen har genomförts genom att ett frågeformulär, framtaget av SSM, för egenvärdering av berättigandeprocessen har skickats till de utvalda tillståndshavarna. Verksamheternas svar samt granskning av inskickad dokumentation har därefter sammanställts och analyserats av SSM, som nu redovisas i denna rapport.

Syfte

Syftet med granskningen har varit att säkerställa att verksamhetsutövarna bedriver en strålsäker verksamhet samt att bidra till att strålsäkerhetsarbetet utvecklas. Målet med granskningen har varit att öka medvetenheten och vara pådrivande gällande berättigandefrågor inom den odontologiska radiologin samt att erhålla en samlad och välgrundad bild av hur olika delar inom berättigandeprocessen säkerställs och genomförs.

Resultat

Områden som granskades var ”Styrande dokument för berättigandebedömning”, ”Fördelning av ansvar och befogenheter vid bedömning av berättigande” och ”Intern revision”. Inom området intern revision bedömer SSM att tre verksamheter inte uppfyller kraven då de själva har uppgett att det inte utförs internrevision av röntgenverksamheten eller att berättigandebedömningen inte omfattas av internrevisionen. För övriga verksamheter har underlaget i enkätsvaren varit alltför bristfälligt för att göra en bedömning utefter ställda krav. Det är i vissa fall oklart om uppgiftslämnarna har förstått vad intern revision innebär och om de därmed förstått innebörden av föreskriftskravet. Granskningen visar att regelefterlevnaden är acceptabel inom övriga granskade områden. Inom samtliga granskade områdena finns det dock verksamheter som inte uppfyller samtliga krav och verksamheter som har förbättringsområden. SSM har även identifierat några goda exempel där det i styrande dokument finns beskrivet att berättigandet inför röntgenundersökning ska noteras i patientens journal samt att journaler och röntgen ska inhämtas från tidigare vårdgivare när det är möjligt.

Verksamheterna har i en fritextfråga fått svara på vad de anser är den viktigaste framgångsfaktorn för en fungerande process för berättigandebedömning. De svar som verk-samhetsutövarna har angett kan sorteras in under rubrikerna: ”Ledningssystem”, ”Dialog”, ”Utbildning/ kompetens”, ”Kvalitetssäkring” och ”Engagerad radiologisk ledningsfunktion”.

Slutsatser

Slutsatser som dras i denna granskning är att det finns förbättringspotential i att förtydliga berättigandeprocessen så att den omfattar samtliga modaliteter, moment och ansvarsroller inom både allmäntandvården och specialisttandvården. Det finns även förbättringspotential i att säkerställa att berättigandeprocessen är förmedlad och implementerad ut i den kliniska verksamheten, inte bara att den är presenterad.