2024:05 Recent Research on EMF and Health Risk, Seventeenth report from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2022

SSM perspektiv

Bakgrund

Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) Vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält övervakar aktuell forskning om potentiella hälsorisker i relation till exponering för elektromagnetiska fält och ger myndigheten råd om bedömning av möjliga hälsorisker. Rådet ger vägledning när myndigheten måste ge ett yttrande om politiska frågor där vetenskaplig utvärdering är nödvändig. Rådet är skyldigt att årligen lämna in en skriftlig rapport om den aktuella forskningen och kunskapsläget.

Detta är en konsensusrapport. Det innebär att alla medlemmar i det Vetenskapliga rådet håller med om den fullständiga rapporten. Detta ökar styrkan i de givna slutsatserna.

Rapportens främsta mål är att täcka föregående års forskning inom området elektromagnetiska fält (EMF) och hälsa, men också att placera detta i sammanhanget av nuvarande kunskap. Rapporten ger myndigheten en översikt och utgör en viktig grund för riskbedömning.

Resultat

Denna rapport granskar studier om elektromagnetiska fält (EMF) och hälsorisker, publicerade från januari 2021 och fram till och med december 2021. Rapporten är den sjuttonde i en serie årliga vetenskapliga översikter som successivt diskuterar och bedömer relevanta nya studier och placerar dessa i sammanhanget av tillgänglig information. Rapporten täcker olika områden av EMF (statiska, lågfrekventa, intermediära och radiofrekventa fält) samt olika typer av studier såsom biologiska, mänskliga och epidemiologiska studier. Resultatet kommer att vara en gradvis utveckling av en hälsoriskbedömning av exponering för EMF.

Inga nya etablerade orsakssamband mellan exponering för EMF och hälsorisk har identifierats.

De studier som presenteras i denna rapport löser inte om det konsekvent observerade sambandet mellan exponering för ELF magnetfält (ELF-MF) och barncancer inom epidemiologi är kausalt eller inte.

Ny forskning om hjärntumörer och mobiltelefonanvändning är i linje med tidigare forskning som mestadels antyder en frånvaro av risk. Sköldkörteln är potentiellt mycket exponerad under mobiltelefonsamtal, men det har hittills utförts lite forskning om sköldkörtelcancer.

När det gäller studier på djur är det svårt att dra generella slutsatser annat än att under vissa omständigheter observeras vissa effekter av RF-EMF-exponering på försöksdjur. Observationerna av ökad oxidativ stress som rapporterats i tidigare SSM[1]rapporter fortsätter att påträffas, vissa till och med under nuvarande referensnivåer. Oxidativ stress är en naturlig biologisk process som ibland kan vara involverad i patogenes, men under vilka omständigheter oxidativ stress på grund av svag bestrålning av radiofrekventa fält kan påverka människors hälsa återstår att undersöka.

Det är värt att notera att nya studier har visat att uppfattningströsklarna är lägre under hybrida exponeringsförhållanden än under endast DC- eller AC-fältexponering. Trots den ökande användningen av applikationer inom det intermediära frekvensområdet (IF) av det elektromagnetiska spektret (300 Hz-10 MHz) är den vetenskapliga utvärderingen av potentiella hälsorisker inom det intervallet knapphändig. De få studier som identifierats av rådet på detta område har dock inte indikerat några hälsorisker under nuvarande referensnivåer.

Den årliga rapporten inkluderar också ett avsnitt där studier som saknar tillfredsställande kvalitet har listats. I år, liksom förra året, har många studier uteslutits på grund av dålig kvalitet (se bilaga). Ur ett vetenskapligt perspektiv är studier av dålig kvalitet irrelevanta. De är också ett slöseri med pengar, mänskliga resurser och i många fall försöksdjur.

Slutsatser

Resultaten av forskningsöversikten ger ingen anledning att ändra några referensnivåer eller rekommendationer på området. Emellertid visar observationer av biologiska effekter på djur på grund av svag exponering för radiovågor tydligt vikten av att bibehålla försiktighetsprincipen enligt den svenska miljöbalken.

SSM:s rekommendation om handsfree för mobiltelefonsamtal kvarstår även om trenderna för gliomincidenser inte ger stöd för en ökande risk orsakad av mobiltelefonradiovågs exponering. Dock motiverar observerade biologiska effekter och osäkerheter angående möjliga långsiktiga effekter försiktighet.

Inga nya fynd som tydligt förändrar misstanken om ett orsakssamband mellan svaga lågfrekventa magnetfält och barncancer har framkommit i rapporten. De svenska myndigheternas rekommendation att generellt begränsa exponeringen för lågfrekventa magnetfält på grund av den observerade ökningen av barncancer nära kraftledningar förblir oförändrad.

Notera: Rapporten är på engelska.